Informacja dla rodziców

DRODZY RODZICE!

Chcemy zainteresować Państwa ciekawą, zdrową i pożyteczną, a także bardzo ostatnio modną formą zajęć pozalekcyjnych dla Waszych dzieci. Są to zajęcia o charakterze sportowo-przygodowym organizowane przez Fundację Hobbit w ramach działającego od 1993 roku autorskiego programu edukacyjno-wychowawczego pod nazwą: Szkoła Przetrwania i Przygody SAS.

SAS jest jednym z kilku programów realizujących statutowe cele Fundacji Hobbit, która zajmuje się organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży w sposób służący ich wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu.
W minionych latach organizowaliśmy systematyczne zajęcia pozalekcyjne, wyprawy weekendowe oraz obozy letnie  i zimowe, w których wzięło udział ponad 2000 młodych ludzi. Działamy w trzech zasadniczych kierunkach programowo-wychowawczych: sport i rekreacja, turystyka niekonwencjonalna, ekologia personalna.

SAS pragnie swoimi działaniami wspomóc rodziców i szkołę w sensownym zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Podstawowymi celami działania SAS są:

 • podniesienie poziomu kondycji fizycznej, sprawności i zdrowia
 • wykształcenie nawyku czynnego wypoczynku w kontakcie z przyrodą
 • propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów
 • rozbudzanie i rozwinięcie postaw proekologicznych
 • poznawanie najpiękniejszych krajobrazowo i przyrodniczo zakątków Polski i nie tylko
 • wykształcenie takich cech charakteru jak: odwaga, wiara we własne możliwości, ambicja, odpowiedzialność, systematyczność, koleżeńskość.

W szczególności do statutowych zadań SAS należy:

 • nauka podstaw wybranych “sportów otwartych” i turystyki niekonwencjonalnej, związanych z różnymi sposobami poruszania się człowieka i opanowania przez niego żywiołów (np. piesze wędrówki, wspinaczka skalna, pływanie, nurkowanie, spływy pontonowe, jazda konna, narciarstwo wędrówkowe)
 • wykorzystywanie w/w umiejętności podczas wypraw i obozów
 • organizowanie ćwiczeń kondycyjno-sprawnościowych
 • nauka i praktyczne wykorzystanie umiejętności survivalowych podczas biwaków i obozów organizowanych w surowych warunkach kontaktu z dziką przyrodą
 • poznanie podstaw pierwszej pomocy i ratownictwa górskiego
 • poznawanie podczas wycieczek, biwaków i obozów środowiska przyrodniczego, ukazywanie jego piękna i zagrożeń dla jego istnienia
 • organizowanie zajęć teoretycznych i praktycznych zapoznających młodzież z problematyką ochrony środowiska naturalnego.

 


 

 • SAS organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia w czasie roku szkolnego, kolonie, obozy i zimowiska o różnym stopniu trudności i wtajemniczenia, dostosowane do ich wieku, zainteresowań i możliwości psychofizycznych.
 • Młodzież z SAS jest zorganizowana w dobrane wiekowo kilkunastoosobowe grupy pod opieką pełnoletnich, odpowiednio przeszkolonych Instruktorów.
 • W kadrze SAS są doświadczeni pedagodzy, instruktorzy harcerscy, ratownicy GOPR, taternicy, zawodowi instruktorzy survivalu, kwalifikowani wychowawcy – większość z nich to absolwenci programu SAS.
 • Zajęcia w czasie roku szkolnego odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny w Klubie SAS, basenie, siłowni i na ściance wspinaczkowej.
 • Raz w miesiącu każda grupa wyjeżdża na weekendową wyprawę tematyczną (np. wędrówka górska, spływ pontonowy, wspinaczka skalna, jaskinie, rajd rowerowy, jazda konna, biwak survivalowy, narty biegowe itp.).
 • Uczestnicy SAS są ubezpieczeni na czas zajęć, wypraw i obozów.

Kurs Zerowy przeznaczony jest dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych i przygotowuje ich do udziału w kolonii z przygodą, zimowisku, proponuje zajęcia kondycyjno-sprawnościowe  i szkoleniowe oraz wyprawy weekendowe w czasie roku szkolnego. Wiosną, w I klasie gimnazjum uczestnicy przechodzą na Kurs Wstępny.

Kurs Wstępny przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, trwa od maja do czerwca, zapoznaje praktycznie z propozycjami SAS i przygotowuje do udziału w letnim obozie sportowo-przygodowym pod namiotami.

Kurs I Stopnia przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i absolwentów Kursu Wstępnego, trwa cały rok szkolny, proponuje zajęcia kondycyjno-sprawnościowe i szkoleniowe oraz wyprawy weekendowe i przygotowuje do udziału w obozie zimowym i letnim obozie wędrownym. Kurs II Stopnia przeznaczony jest tylko dla absolwentów Kursu I Stopnia w wieku gimnazjalnym i licealnym; zajęcia, szkolenia, wyprawy, obóz zimowy i letni obóz wędrowny na poziomie zaawansowanym, kończące się egzaminami absolwenckimi.

Młodzież po ukończeniu Kursu II Stopnia może przystąpić do 3-dobowego specjalistycznego sprawdzianu praktycznego (“Selekcji”) i po jego pomyślnym przejściu uzyskuje tytuł Absolwenta SAS, spośród których rekrutujemy przyszłych Instruktorów.

Do prowadzenia naszych działań konieczne jest zebranie odpowiedniej ilości środków finansowych. Liczymy na wsparcie Fundacji Hobbit przez rodziców zainteresowanych uczestnictwem ich dzieci w programie SAS.

Konto Fundacji Hobbit:
11 1050 1575 1000 0090 8077 5506

Wszelkich informacji możecie Państwo zasięgnąć telefonując do Kierownika Programu SAS Bogdana Tymoszyka pod numer 0605 215 888 lub pisząc na adres mailowy: kontakt@sas.org.pl